Regulamin konkursu Digital Ars 2022

REGULAMINU KONKURSU

– „DIGITAL ARS 2022”-

(dalej: „Regulamin”)

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Fundację DigitalPoland z siedzibą w Warszawie pn. „Digital Ars 2022” (dalej ”Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja DigitalPoland z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000678161, NIP: 9452208732 i REGON: 367313832 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08 z późn. zm.).

4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 28.02.2023 r.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

8. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej digitalfestival.pl.

 § 2

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest przybliżenie szerszemu odbiorcy technologii AI (sztuczna inteligencja), w tym:

a) wsparcie rozwoju innowacji w Polsce poprzez promocję możliwości sztucznej inteligencji (AI);

b) edukacja społeczeństwa – oswajanie lęków w obszarze AI poprzez ukazanie możliwości AI oraz zachęcenie społeczeństwa do dialogu publicznego o nowych technologiach i ich roli w nowoczesnym społeczeństwie;

c) pobudzenie dyskusji w zakresie praw autorskich;

d) promocja kompetencji cyfrowych w trakcie Digital Festival poprzez ciekawe działania i projekty;

e) promocja Polski jako miejsca, w którym powstają ciekawe konkursy.

2. Organizator przewiduje 3 kategorie Konkursu:METAMORPHOSES

a) kategoria „OPEN” – polegająca na stworzeniu dowolnego utworu (w tym modyfikacji istniejącego utworu) z wykorzystaniem oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję. Wykluczone jest użycie gotowych aplikacji niewymagających nakładu pracy, również rozwiązań online;

b) kategoria „NO CODE” – polegająca na stworzeniu utworu z wykorzystaniem gotowego oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję bez użycia kodu. Zachęcamy do użycia gotowych narzędzi, również online,

c) kategoria „METAMORPHOSES” – polegająca na wyborze utworu znanego artysty i zmiany dowolnego innego utworu na bazie jego stylu, lub wybór utworu i dokonanie w nim znaczącej zmiany z wykorzystaniem oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję. Wykluczone jest użycie gotowych aplikacji niewymagających nakładu pracy, również rozwiązań online;

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby małoletnie i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego) (dalej „Uczestnicy”). Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualnie, jak i zespoły osób.

4. Uczestnicy nie muszą być obywatelami Polski.

5. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora lub kontrahentem Organizatora.

6. Na cele związane z niniejszym Konkursem Organizator wyznaczy Jury w składzie ogłoszonym przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”), która dokona oceny zgłoszeń konkursowych.

 § 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Nabór prac do Konkursu otwarty jest dla wszystkich rodzajów utworów – w postaci obrazu, video, dźwięku czy tekstu, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, pod warunkiem, że do ich stworzenia wykorzystano oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej: Zgłoszenie”) przez Uczestnika, na stronie internetowej digitalfestival.pl/digital-ars („Strona Konkursu”) lub digitalars.pl (dostępna nie później niż od 01.11.2022r.

3. Na Zgłoszenie składają się:

a) wypełnienie dostępnego na Stronie Konkursu formularza z danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko Uczestnika lub lidera zespołu, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie – nazwa zespołu lub nick zgłaszającego widoczny publicznie);

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora treści Zgłoszenia w związku z udziałem w Konkursie i na potrzeby Konkursu (w tym danych osobowych);

c) oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz o przystąpieniu do Konkursu na warunkach w nim określonych;

d) przesłanie pliku cyfrowego zgłoszonego do danej kategorii Konkursu – utwór powinien zostać przesłany w postaci obrazu cyfrowego, wideo, pliku tekstowego lub pliku dźwiękowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wraz z krótkim opisem przedstawiającym techniczne i koncepcyjne podejście do tworzonego utworu (max 1500 znaków ze spacjami);

e) deklaracja o nieingerowaniu w utwór opracowany przez algorytm/oprogramowanie po jego wytworzeniu;

f)  informacja o użytym oprogramowaniu (np. źródło, wersja, licencja), które zostało użyte do wygenerowania utworu czy stronie internetowej w kategorii „NO CODE”;

g) powołanie się na źródło wszelkich dzieł sztuki wykorzystanych do zasilenia AI wykorzystanego w tworzeniu dzieła;

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację utworu na Stronie Konkursu oraz fanpage’u Facebook Organizatora wraz z danymi Uczestnika w sposób ustalony z Organizatorem oraz o nieodpłatnym, bezterminowym i nieograniczonym w przestrzeni udzieleniu Organizatorowi niewyłącznej licencji w zakresie obrotu ww. utworem w celach promocji konkursu Digital Ars 2022 i AI, z prawem do udzielania dalszych sublicencji do korzystania z ww. – od momentu przesłania jej na cele Konkursu i upoważnieniu Organizatora do rozpowszechniania ww. poprzez publiczne wystawienie, odczytanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz zobowiązanie się, że nie odwoła ww. zezwoleń i upoważnień.

4.  Podane w Zgłoszeniu dane muszą być prawdziwe i aktualne.

5.  Uczestnik może dokonać maksymalnie 10 zgłoszeń do Konkursu.

6.  Zgłoszenia, przyjmowane są w terminach określonych na Stronie Konkursu.

7.  Zgłoszenie niespełniające któregokolwiek z w/w warunków lub dokonane po upływie terminu podlega odrzuceniu i nie będzie brane pod uwagę.

8.  Zgłoszenie może być w języku polskim lub w języku angielskim.

§ 4

ZASADY KONKURSU

1.  Zadaniem Uczestnika jest stworzenie utworu w postaci obrazu cyfrowego, pliku video, pliku dźwiękowego lub pliku tekstowego w całości z wykorzystaniem oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję. W przypadku kategorii „NO CODE” uczestnik może używać aplikacji online oraz gotowych narzędzi celem wygenerowania sztuki. Pozostałe dwie kategorie zakładają znaczny nakład pracy w tworzeniu dzieła, niż w przypadku dzieł zgłoszonych w kategorii „NO CODE”

2.  Generowanie utworu objętego Zgłoszeniem musi być powtarzalne, poprzez uruchamianie oprogramowania komputerowego. Jeśli użyto własnych algorytmów/własnego oprogramowania należy umożliwić Komisji Konkursowej wgląd do nich. Oprogramowanie nie będzie udostępniane poza Komisję Konkursową. Organizator zapewnia pełną poufność wskazanego oprogramowania.

3.  W przypadku korzystania z komputera Apple Mac należy przekonwertować plik i wysłać taki, który może być otwarty w systemie Microsoft Windows.

4. Konkurs przewiduje następujące zasady wyboru Zwycięzców:

a)  W każdej z kategorii konkursowej, o których mowa w §2 ust 2 Regulaminu, Komisja Konkursowa, po wnikliwej analizie pod kątem wykorzystania oprogramowania – w tym AI, wyłoni maksymalnie 3 zwycięzców, z możliwą opcją ex aequo. 

b) Uczestnicy, na opcjonalną prośbę Organizatora, wezmą udział w rozmowach video z Komisją Konkursową z wykorzystaniem komunikatora internetowego. W ramach przeprowadzanych rozmów, Uczestnicy pokażą proces tworzenia utworu objętego Zgłoszeniem, oprogramowanie, utwór bądź utwory pierwotne oraz udzielą odpowiedzi na zadawane pytania;

c)  Dodatkowo w każdej kategorii jedną wygraną pracę wybierają internauci w otwartym internetowym głosowaniu za pośrednictwem strony digitalars.pl z przekierowaniem na odpowiedni formularz internetowy w portalu jotform (Nagroda Publiczności).

5.  Ostateczną decyzję co do wyboru zwycięzców Konkursu podejmuje Rada Konkursowa („Laureaci”).

6.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Konkursu oraz poprzez poinformowanie Laureatów drogą elektroniczną, na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

7.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami przed ogłoszeniem wyników Konkursu.

8.  Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie Uczestnika, co do którego ma uzasadnione podejrzenie o: podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, naruszenie praw autorskich osób trzecich, naruszenie przepisów prawa, stosowanie jakiejkolwiek formy nieuczciwej rywalizacji lub naruszenie lub próbę obejścia niniejszego Regulaminu. W takim wypadku jego Zgłoszenie podlega odrzuceniu.

9.  Każde Zgłoszenie będzie przechodziło weryfikację Komisji Konkursowej. Zgłoszenie nie może zawierać linków reklamowych, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzących w uczucia innych. Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie Uczestnika, jeżeli Zgłoszenie, zawiera powyższe. W takim wypadku jego Zgłoszenie podlega odrzuceniu.

 § 5

NAGRODY

1.   Laureatom przyznawane są następujące nagrody:

1.1.  Nagroda pieniężna w każdej kategorii dla zwycięzcy w kwocie 1000 PLN

1.2. Pierwsze miejsca w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych (OPEN, NO CODE, METAMORPHOSES)

1.2.1. 6 miesięcy darmowego abonamentu Newsweek oraz Forbes, Player.pl.

1.2.2. Możliwość wykorzystania wygranej pracy, za zgodą Laureata, w produkcjach cyfrowych np. Player.pl, Onet.pl

1.3.  Drugie miejsca w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych (Otwarta, Nowa, Metamorfoza/Transformacja)

1.3.1. 4 miesiące darmowego abonamentu Newsweek oraz Forbes, Player.pl

1.4.   Trzeci miejsca w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych (Otwarta, Nowa, Metamorfoza/Transformacja)

1.4.1. 3 miesiące darmowego abonamentu Newsweek oraz Forbes, Player.pl

1.4.2. Możliwość wykorzystania wygranej pracy, za zgodą Laureata, w produkcjach cyfrowych np. Player.pl, Onet.pl

1.5.  Nagroda publiczności

1.6.  6 miesięcy darmowego abonamentu Newsweek oraz Forbes, Player.pl

(dalej: „Nagrody”).

2. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie Konkursu nastąpi do końca maja 2023 r.

3. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu i ustali szczegóły wydania im Nagród.

4. Każdy z Laureatów w terminie 20 dni od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie zobowiązany jest odesłać Organizatorowi wypełnione oświadczenie o wygranej wraz z kompletem danych niezbędnych do realizacji Nagrody. W przypadku osób małoletnich i osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Zwycięzca zobowiązany będzie dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i odbiór Nagrody, podpisane przez jego opiekuna prawnego. Brak odesłania wypełnionych oświadczeń lub wysłanie ich po terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa wybierze nowego Laureata.

5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagród na gotówkę, prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków odbioru Nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu, a w szczególności w przypadku zmiany ich danych, o których nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada, a Komisja Konkursowa wybierze nowego Laureata – Uczestnika z kolejno najwyższą liczbą punktów.

 § 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie lub cyfrowo emailem w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: info w domenie digitalpoland.org.

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej mailowo – data wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora info w domenie digitalpoland.org. Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy Konkursu „Digital Ars 2022”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3.  Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 § 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH | KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt do Organizatora jest zapewniony poprzez email i listownie.

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji umowy, zawartej z Uczestnikiem na potrzeby Konkursu, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach popularyzacji konkursu i AI.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji Konkursu, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a także w celu wysyłania informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest udzielona przez Uczestnika zgoda oraz uzasadniony interes administratora, polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe (zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO).

5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom pomagającym w organizacji Konkursu, dostawcom narzędzi informatycznych do obsługi Konkursu,  Strony Konkursu i przechowywania danych oraz dostawców narzędzi do wysyłki wiadomości e-mail, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Organizator – w niezbędnym zakresie.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez udziału człowieka w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Unię Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody.

10. Osobom, których dane będą przetwarzane, w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do takich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu. W celach popularyzacji konkursu i AI, dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

12. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych jego danych (tj. imienia, nazwiska lub nicku) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, niezależnie od ich formy ich wyrażenia, mających na celu propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, na stronie digitalfestival.pl | digitalars.pl, przez czas trwania Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Zgłoszenie, uzyskane od Uczestników.

3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, z tytułu korzystania przez Organizatora ze Zgłoszenia, a w szczególności z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi, Uczestnik zobowiązuje się do przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu ww. roszczeń oraz podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się zastąpić Organizatora, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu powyższego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia działań związanych z Konkursem.

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przez czas trwania Konkursu, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszają praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści przedmiotową informację wraz z aktualną treścią Regulaminu na Stronie Konkursu oraz prześle informację do Uczestników drogą elektroniczną na wskazane przez nich adresy e-mail. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu.

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty/firmy kurierskiej lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu, w tym opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszeń.

7. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli ilość otrzymanych Zgłoszeń będzie niewystarczająca lub w przypadku niezadowalającego poziomu Zgłoszeń Uczestników.

Zostań Partnerem Zostań Partnerem
Do góry