25 czerwca, 2020

PEM niestraszny urzędnikom! Instytut Łączności rozpoczął cykl dedykowanych szkoleń

Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego wystartował właśnie z cyklem szkoleń SI2PEM przeznaczonych dla pracowników administracji państwowej oraz samorządowej. Szkolenia te są elementem projektu pn.: System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, jako Partnerem. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dzięki szkoleniom pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz inni przedstawiciele organów ochrony środowiska poszerzą wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym (PEM) oraz zapoznają się z obsługą budowanego systemu SI2PEM.

Przedstawiciele administracji państwowej, aby wziąć udział w szkoleniu, muszą założyć konto na platformie e-learningowej: www.szkolenia.itl.waw.pl/elearning. Po zaliczeniu testów kontrolnych na minimum 80% uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Z 565 zgłoszonych dotychczas uczestników, już w ciągu kilku pierwszych godzin od startu szkoleń, na platformie zalogowało się aż 125 osób!

Pierwszy cykl szkoleń dotyczy istotnych zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym, poczynając od: rodzajów i źródeł PEM, regulacji prawnych i unormowań związanych z PEM, przez stosowane w Polsce i na świecie zasady, metody oraz sposoby pomiaru i monitoringu PEM, aż po aspekty biologiczne i medyczne oddziaływania PEM na zdrowie człowieka i zagadnienia związane z siecią 5G.

Drugi cykl szkoleń będzie dotyczył głównie omówienia dostępnych funkcjonalności systemu SI2PEM oraz zapoznania uczestników z zastosowanymi w systemie modelami matematycznymi wyliczeń poziomów PEM, wykonywanych na potrzeby planowania i projektowania sieci. Szkolenia drugiego cyklu obejmować będą naukę obsługi poszczególnych modułów systemu SI2PEM, w tym dotyczących: wyliczania poziomów PEM, formularzy zgłoszeń i sprawozdań z badań instalacji wytwarzających PEM, obrazowania wyników pomiarów i obliczeń poziomów PEM.

― Wiedza uzyskana w trakcie szkoleń, wpłynie na lepsze rozumienie raportów i obliczeń uzyskiwanych z systemu SI2PEM, a także znacznie ułatwi realizowanie bieżących zadań przedstawicieli administracji, istotnie usprawniając ich pracę. Narzędzia obliczeniowe pozwolą urzędnikom np. na ocenę czy nowo planowane inwestycje – takie jak budynki mieszkalne i budowle nie będą narażone, w miejscach dostępnych dla ludności, na promieniowanie od istniejących czy planowanych stacji radiowych powyżej wartości granicznych przyjętych w polskim prawie. Pozwoli to także na wczesną rekonfigurację instalacji w przypadku powstania nowej zabudowy, zanim zostaną one dopuszczone do użytkowania ― mówi Rafał Pawlak, Ekspert Instytutu Łączności ds. PEM, który odpowiada za warstwę merytoryczną szkoleń. 

System informatyczny SI2PEM będzie gromadził, w jednolitej i uporządkowanej formie, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) wraz z informacjami na temat lokalizacji nadajników radiowych, rodzajach i parametrach stosowanych urządzeń, parametrach układów antenowych. Na tej podstawie, z wykorzystaniem modeli matematycznych oraz faktycznych pomiarów, będzie dokonywał obliczeń rozkładów natężenia PEM na terenie całego kraju, umożliwiając określenie natężenia PEM w dowolnym punkcie. System SI2PEM będzie więc stanowił nowoczesne narzędzie istotnie wspierające politykę Państwa w zakresie budowy sieci teletransmisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony mieszkańców przed ewentualnym nadmiernym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Sprawna obsługa systemu SI2PEM, a także częste i poprawne korzystanie z aktualnych danych obliczeniowych i pomiarowych, dawać będzie możliwość szybkiej weryfikacji np. w związku z nowymi i modyfikowanymi instalacjami, a w efekcie skuteczną ochronę społeczeństwa przed potencjalnym ryzykiem nadmiernych wartości PEM.

― System SI2PEM zapewni obywatelom szeroki dostęp do wyników pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku, poprzez przejrzystą, spójną i jednoznaczną prezentację tych danych. Pozwoli to w znacznym stopniu zmniejszyć powstające napięcia społeczne i obawy związane z budową i rozwojem sieci bezprzewodowych przyszłych generacji. Każdy obywatel będzie mógł osobiście sprawdzić wartości PEM w swoim otoczeniu w miejscach dostępnych dla ludności, nie tylko na podstawie dyskretnych punktów pomiarowych ze sprawozdań, ale także z ciągłych rozkładów PEM ― podkreśla Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności.

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Paulina Szkoła /